1

Téma: Pravidla diskuzního fóra

Vážení uživatelé fóra,

V následujících řádcích jsou shrnuta základní pravidla pro využívání diskuzního fóra serveru DamonicMU. Tato pravidla nebyla sepsána za účelem diskriminace hráčů či jejich omezování, ale za účelem snahy o inteligentní diskuzi v rámci slušných mravů. Pravidla byla sepsána za účelem možnosti oddělení uživatelů snažících se o narušení debaty od uživatelů slušných a tolerantních. Je v zájmu každého hráče tato pravidla ctít a respektovat.

§1. Písemný projev

1.  Písemný projev uživatele diskuzního fóra serveru DaemonicMU musí být v souladu se zákony České republiky, v souladu se slušnými mravy a v souladu s obecnými pravidly serveru DaemonicMU.

2.  Je zakázáno vyjadřovat se vulgárně, obscénně, či jakýmkoliv způsobem, jež není v souladu z výše uvedeným bodem (konkr. §1, odst. 1).

3.  Je zakázáno vyjadřovat názory porušující zákony České republiky, obecná pravidla serveru DaemonicMU.

4.  Je zakázáno nabádat k porušování pravidel serveru DaemonicMU, pravidel tohoto fóra, nebo zákonů České republiky.

5.  Je zakázáno ve svém projevu propagovat jiné servery hry MU Online, či jakékoliv jiné online hry, nebo webové stránky komerčního charakteru. Propagací se myslí i prosté uvedení jejich jmen, podrobností, či odkazů na takovéto stránky.

6.  Je zakázáno ve svém projevu vyjadřovat jakoukoliv nenávist vůči ostatním hráčům, přislušníkům jiných národností, jiného vyznání, či zástupcům jiné rasy. Je zakázáno vyjadřovat se rasisticky a antisemiticky.

7.  Je zakázáno příišné používání velkých písmen, přílišné užívání interpunkcí (zejména vykřičníky a otazníky). Je také zakázáno přehnaného užívání stylizace příspěvků (tučné písmo, kurzíva, podtržení či barva).

8.  Je zakázáno ve svém projevu udávat jakékoliv lživé, či jinak překroucené informace. Je zakázáno udávat administrativě lživé, či jakkoliv nepravdivé informace. Je také zakázáno vyjadřovat se způsobem vedoucím k poškození dobrého jména členů administrativy, majitele serveru, či serveru samotného.

9.  Je zakázáno jakékoliv uchylování se ke spamu a flamingu. Je také zakázáno tapetování (pojmy vysvětleny níže, konkr. §6).

10.  Je zakázáno přidávat obrázky, či jiné přílohy, soubory, apod. vedoucí k finančnímu či jinému osobnímu prospěchu bez vědomí druhé strany. Je zakázáno vkládat jakoukoliv pornografii, přehnaně násilné obrázky a materiály podobného charakteru.

11.  Je zakázáno zakládat vlákna očividně sloužící ke spamu (vlákna typu "Slovní fotbal")

12. Je zakázáno ve svém projevu snižovat jakýmkoliv způsobem přirozenou autoritů členů administrativy, či majitele serveru.

13.  Je zakázáno vytvářet jakékoliv vlákna s vulgárním názvem, nebo s názvem porušujícím pravidla serveru, či zákony České republiky. Administrativa si v tomto případě vyhrazuje taková vlákna smazat, či jinak vhodně upravit.


§2. Účel diskuzního fóra

1.  Diskuzní fórum serveru DaemonicMU slouží pro zodpovídání dotazů hráčů, řešení problémů hráčů týkajících se hry, či jiné součásti serveru, či jiných dotazů. Fórum serveru neslouží k vylívání svojí zlosti, k veřejnému vyjadřování nenávisti, apod.

2.  Diskuzní fórum serveru DaemonicMU také slouží k vyřizování některých záležitostí, tj. například odměny za dosažený reset, optění za herní platidla, zařizování svatebního obřadu ve hře, apod. Do takových vláken má právo přispívat výhradně uživatel, který řeší daný problém (tj. ten, co vlákno založil) a členové administrativy, či jiný pověřený uživatel.

3.  Diskuzní fórum slouží dále k inteligentní a odpovídající diskuzi mezi hráči serveru, administrativou a jinými uživateli. Slouží jako doplněk hry a zpestření komunikace.

4.  Diskuzní fórum slouží také jako místo, kde může hráč oznámit administrativě porušení pravidel serveru jiným hráčem. Na tuto činnost slouží příslušná sekce.

5.  Diskuzní fórum serveru slouží jako místo oznamování určitých stanovisek, názorů a oznámění ze strany administrativy. Je v zájmu každého hráče fórum pravidelně navštěvovat a sledovat dění na fóru.

6.  Diskuzní fórum slouží jako místo, kde můžete obchodovat se svými herními itemy. Slouží jako místo, kde se střetává nabídka a poptávka, pro tyto účely slouží výhradně příslušné sekce ("Obchodní centrum" a "Aukční síň"). Pro tyto sekce platí také určitá pravidla, jež je třeba ctít.


§3. Další ustanovení

1.  Každý uživatel diskuzního fóra serveru DaemonicMU je povinnen dodržovat a ctít tato pravidla stejně tak jako samotná pravidla serveru.

2.  Každý uživatel diskuzního fóra je povinnen respektovat a řídit se rozhodnutími či pokyny členů administrativy zde udělenými.

3.  Každý hráč se na diskuzní fórum registruje zcela dobrovolně a je zavázán chovat se dle těchto pravidel. V opačném případě bere na vědomí, že může dojít k zamezení přístupu na toto fórum. V případě zamezení přístupu na fórum nemá hráč právo registrovat druhý účet. Hráč má právo vlastnit a užívat právě jeden účet na fóru.

4.  Pokud administrativa shledá jednání proti pravidlům tohoto fóra natolik závažná, má právo potrestat hráče paralerně zamezením přístupu do hry, či jinými tresty.

5.  Každý uživatel diskuzního fóra je povinnen respektovat určitou dobu, než na jeho dotaz, prosbu, apod. administrativa odpoví, či bude jinak reflektována. Je zakázáno z těchto důvodů opakované zakládání vláken, spamování vláken, apod. Pokud hráč shledává svůj dotaz, prosbu, apod. za akutní, nechť se obrátí na někoho z administrativy serveru přes Soukromou zprávu na webu serveru.

6.  Uživatel fóra má povinnost zvolit vhodnou přezdívku (nick). Tato přeždívka musí být v souladu s pravidly serveru a v souladu se zákony České republiky. Explicitně jsou zakázány vulgární nicky, nebo nicky propagující iniciativy vedoucí k omezení nečí svobody.

7. Každý uživatel zodpovídá za veškeré texty prezentované na tomto fóru. Každý uživatel si je vědom toho, že v případě nutnosti může administrativa serveru přikročit k zamezení přístupu na toto fórum, či na celý server, v krajním případě až k adekvátním právním krokům.

8.  Administrativa serveru, tj. správci tohoto fóra si vyhrazují právo jakýmkoliv vhodným způsobem upravit veškeré texty a obsahy tohoto fóra v zájmu serveru, nebo v zájmu morálním, právním, apod. Uživatel nemá jakýkoliv duševní ani právní nárok na takové texty. Veškerý obsah fóra je bez výhrad majetkem serveru DaemonicMU.

9. Uživatel fóra má možnost zvolit si vlastní podpis a avatar (obrázek u nicku). Obsah podpisu i avataru musí být v souladu s výše uvedenými pravidly. Zároveň platí, že hráč má možnost do svého podpisu nahrát maximálně jeden obrázek, přičemž  maximální velikost takového obrázku je 600 (šířka) x 200 (výška) pixelů. Správci fóra si vyhrazuje právo obsah podpisu či avataru v případě porušení tohoto pravidla odstranit, případě uživatele adekvátně potrestat.


§4. Tresty

1.  Pokud uživatel poruší pravidla fóra, musí počítat s tím, že může dojít k udělení určitého trestu.

2.  Možnosti trestů jsou následující:

-  Zamezení přístupu na fórum na určitou dobu
-  Zamezení přístupu na fórum na dobu neurčitou
-  Udělení napomenutí od administrativy
-  Smazání příspěvku, vlákna, apod. porušujícího pravidla fóra
-  Úprava částí profilu uživatele porušujících pravidla fóra, či zákonů České republiky
-  Jiný, individuálně vhodný trest


5. Morální kodex

1.  Slušností každého uživatele je vyjadřovat se a jednat s ostatními slušně a v souladu s morálkou.

2.  Slušností každého uživatele je minimálně na začátku příspěvku pozdravit ( a to nejen členy administrativy).

3.  Slušností každého uživatele je vyjadřovat se gramaticky přesně a jednoznačně.

4.  Slušností každého uživatele je respektovat odlišné názory, postoje, postavení, rasu, národnost, či vyznání ostatních uživatelů.

5.  Pamatujte, že arogantní, povýšené jednání na Vás háže jednoznačně negativní světlo.


6.  Vysvětlení pojmů

1.  Flaming  -  Ostré nadávky, či urážky ostatních uživatelů, snaha o vyvolání konfliktu

2.  Spamming  -  Texty mimo rámec konkrétního tématu

3.  Tapetování  -  Přílišné užívání emotikonů (smajlíků) ve svém projevu

4.  Server DaemonicMU, též označovaný jako DaeMU -  samotná hra, webové stránky projektu, diskuzní fórum serveru a ostatní projekty tohoto serveru

08/2011 - 11/2011  - Hunter --- 11/2011 - 08/2013 - Game Master --- 08/2013 - 02/2018 - Hl. Game Master --- 02/2018 -02/2019 - Administrátor